WARRANTY

นโยบายการรับประกันสินค้า 
การขอรับประกันสินค้า               
     
กรุณานำใบเสร็จรับเงินหรือใบรับประกันสินค้ามาแสดงทุกครั้งเพื่อขอรับสิทธิ์ตามใบ รับประกันสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากไม่มีใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับประกันสินค้า


รายละเอียดการรับประกันสินค้า
  • การรับประกันสินค้านี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตเป็น ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของ สินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้น ตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี, รอยขีดข่วน, ขาด, คราบสกปรกและรอยเปื้อน, สินค้าที่มีการดัดแปลงประกอบติดตั้ง, สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี, การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน, สินค้าขึ้นรา, สินค้าถูกปลวกหรือมอดกิน, ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ, สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, Clearance Sales
  • ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้ายังจะคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
  • เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7วัน นับจากวันที่รับสินค้า โดยต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยกเว้นสินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, และสินค้าClearance Sales ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่โดยคำตัดสินขอ บริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
Powered by MakeWebEasy.com